پرداخت حرکت های جهادی

این حرکت (جهادی) باید به قله های عالی اهداف انقلاب برسد.

مقام معظم رهبری (مدظله)

“لطفاً مشخصات خود کامل نمایید تا در جریان اخبار رضوان قرار بگیرید.”

zarinpal

مبلغ پرداختی:

شماره موبایل:

نام و نام خانوادگی:

تبلیغ