فرم عضویت

جهاد یعنی حداکثر تلاش مؤمنِ عاشقِ تحت امر ولی، برای به کارگیری و به جریان انداختن استعدادهای بالقوه و بالفعل در راه خدا؛ و مؤمن جهادی یعنی مؤمنِ بصیرِ به میدان آمده ی اهل تلاش و مبارزه. "برگرفته از کتاب صهبای اردوی جهادی"
آمادگی شما را برای خدمت رسانی به ولی نعمتانمان را ارج می نهیم.

  • اطلاعات شناسایی
  • مسیرهای ارتباطی
  • اطلاعات تحصیلی
  • ارتباط با رضوان
  • توانمندی فردی
  • ظر فیت های ارتباطی
نام*
نام خانوادگی*
نام پدر
تاریخ تولد*
کد ملی*
شماره شناسنامه
عکس
وضعیت نظام وظیفه*

وضعیت تأهل*

آدرس*
کد پستی
تلفن ثابت*
تلفن همراه*
تلفن ضروری*
تلفن شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی تلگراماینستاگرامتوییتربیسفونسروشگوگل پلاسسایر
تحصیلات*

سال ورود*
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی*

نام دانشگاه
نام دبیرستان
نحوه آشنایی* دانشگاهدوستان و آشنایانفضای مجازیحضور در جهادی های سال گذشتهسایر
سالهای حضور در رضوان
حوزه فعالیتی در سالهای گذشته عمرانیفرهنگیآموزشیپزشکیاشتغال زاییسایر
مسئولیت فعلی در رضوان
علاقه مندی ها* عمرانیفرهنگیآموزشیپزشکیمستندسازیتولید اندیشهکار اقتصادیجذب مالیفعالیت های تهرانسایر
توانمندی فردی* عمرانی کارگریعمرانی بناییعمرانی نقشه کشیعمرانی معماریعمرانی لوله کشیعمرانی برق کشیمنبر و تبلیغاتمداحیمجری گریبرگزاری مراسمدیوار نویسیبرنامه ریزی و مشاوره تحصیلیتدریسکمک اولیهپزشکی عمومیطب سنتیدندانپزشکیکشاورزیمعدنشیلاتمکانیکفنیصنایع غذاییدام پروری و طیوردام پزشکیباغبانیژنتیکگرافیکتدوین فیلمطراحی نشریهمقاله نویسیطراحیتایپیستسایر
شغل پدر
شغل مادر
نام مسجد محل زندگی
نام هیئت
تشکل دانشگاهی/حوزوی
تشکل اجتماعی
نام محل کار
ارتباط با فعال اقتصادی و اشتغال
ارتباط با فعال فرهنگی و رسانه ای
ارتباط با فعال سیستم آموزشی
سایر حلقه ها و افراد

تبلیغ