نفرات نهایی حاضر در مسافرت جهادی نوروز ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم
کد ملی آقایان حاضر در مسافرت جهادی نوروز ۹۸ اعلام می گردد.
در صورت هرگونه سوال به شماره ۰۹۱۰۴۵۹۳۳۸۸ پیام ارسال فرمایید.
خواهشمند است افرادی که هزینه سفر را واریز نکرده اند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ برای واریز مبلغ سفر (۱۰۰ هزار تومان فردی + ۸۰۰ هزار تومان کمک مردمی) اقدام نمایند.

۷۲۰۶۶۷۹ ۳۸۵۲۰۲۶۷۹ ۲۲۳۴۷۹۷۶ ۱۳۲۵۴۷۷۴
۴۲۷۱۳۷۸۹۴۱ ۸۸۹۰۵۲۷۴۳ ۶۴۰۰۹۳۸۱۷ ۶۶۶۰۲۳۹۷۷۴
۱۷۲۰۰۸۹۹۷۳ ۲۲۷۳۰۷۵۳ ۴۳۱۱۱۰۹۶۵۲ ۱۵۷۹۰۴۵۲۰
۱۶۹۷۴۰۴۲ ۷۹۱۰۷۳۰۳ ۱۲۶۷۸۳۹۲ ۵۲۰۸۹۴۴۰۵
۷۴۹۳۳۱۴۷۰ ۱۷۱۹۴۷۹۲ ۲۰۵۷۵۷۴۲ ۲۲۲۷۱۵۶۲
۱۸۲۷۳۶۷۱ ۱۹۲۴۲۹۱۳ ۱۴۱۹۴۱۵۵ ۲۳۳۹۹۵۸۹
۷۹۷۱۸۳۴۵ ۲۱۳۱۹۰۹۱ ۱۳۴۸۰۷۰۷ ۲۰۰۵۲۵۵۳
۱۸۳۶۱۷۶۵ ۳۷۱۸۵۵۱۴۴ ۱۸۰۹۰۷۴۵ ۱۰۹۶۵۴۶۷
۷۲۳۵۷۳۲۰ ۱۴۹۵۶۵۴۳ ۱۶۱۴۱۸۸۱
۱۵۴۰۲۱۳۶۶۸ ۱۹۸۹۲۰۸۱ ۲۱۸۷۱۵۵۸ ۲۲۸۲۱۴۹۹۱۲
۲۰۶۲۷۴۰۸ ۲۲۷۴۹۶۹۱ ۲۰۰۰۰۹۵۲ ۲۱۳۱۵۶۸۱
۲۲۹۰۴۴۶۸ ۱۱۹۷۲۵۹۹ ۴۵۶۰۰۹۱۷۷۳ ۴۴۰۴۳۵۹۰۰
۵۵۰۲۰۰۲۴۱ ۴۴۰۸۱۱۳۹۲ ۲۱۲۲۹۲۷۹ ۲۵۶۰۱۳۶۴۱۴
۴۹۳۵۲۱۹۱۷ ۴۹۰۰۵۶۰۳۶۷ ۱۷۷۳۱۷۹۸ ۷۸۳۵۰۶۸۹
۲۵۶۰۴۰۰۴۹۹ ۱۰۶۵۳۱۸۱ ۱۵۶۵۳۹۶۱ ۱۶۰۳۱۸۷۳
۲۷۵۳۸۲۳۳۲۴ ۱۸۹۵۹۴۴۱ ۴۸۰۸۴۴۳۵۶ ۲۲۸۷۵۶۷۰
۴۸۰۷۶۶۹۵۹ ۱۷۲۸۸۰۳۷ ۱۲۲۲۴۲۰۰
۲۰۹۳۵۹۱۹ ۱۶۵۳۰۱۶۴۰۱ ۱۸۱۱۶۷۵۲
۱۶۴۷۱۳۷۷ ۱۴۸۶۹۷۸۰ ۱۲۰۱۵۶۴۴
۲۰۶۸۶۹۶۱ ۳۹۵۰۳۱۶۲۶۴ ۵۶۳۰۰۷۵۰۰۴
۱۷۷۸۷۷۷۷ ۲۰۶۵۵۶۹۱ ۸۲۶۱۴۶۶۰
۵۴۲۰۰۴۲۲۲۳ ۷۴۶۴۰۰۲۱ ۲۰۶۹۰۹۲۴
۱۶۹۸۲۰۴۵ ۲۳۲۶۹۳۵۹ ۱۱۱۲۳۱۶۸
۱۷۳۱۱۴۳۸ ۱۹۹۶۸۳۴۵ ۱۷۹۰۲۲۹۰
۱۶۵۱۸۶۶۶۳۵ ۱۸۱۴۱۲۶۹ ۵۹۴۷۸۱۸۷
۳۲۴۱۹۴۱۴۳۴ ۱۶۴۲۱۶۹۸ ۲۲۸۰۷۷۷۲
۱۴۱۲۰۷۹۸ ۲۲۶۳۰۴۶۵ ۲۳۲۶۴۹۵۰
۱۹۱۴۲۵۹۵ ۷۶۴۶۵۵۴۳ ۱۹۷۶۰۹۸۱

باتشکر

التماس دعا

تبلیغ