۱۷۹۳

توزیع قلک در تهران

۲۵۰۰

توزیع بسته غذایی در نهبندان

۸۹۵

توزیع بسته لوازم التحریر در نهبندان

۲۸۰۰

کاشت نهال مثمر در نهبندان