1793

توزیع قلک در تهران

2500

توزیع بسته غذایی در نهبندان

895

توزیع بسته لوازم التحریر در نهبندان

2800

کاشت نهال مثمر در نهبندان