۱۷۰۲

توزیع قلک در تهران

۲۰۰۰

توزیع بسته غذایی در نهبندان

۸۹۵

توزیع بسته لوازم التحریر در نهبندان

۲۶۰۰

کاشت نهال مثمر در نهبندان